Back to the top

Regulamin sklepu hshs.pl

Sklep hshs.pl działający pod adresem https://www.hshs.pl/sklep należy do Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-611), ul. Halszki 15/21 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000439908, NIP: 6793086843, REGON: 122718680, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Felicjanek 10/13, 31-103 Kraków, adres e-mail: biuro@hshs.pl, tel. +48 503 133 328.


§1 Definicje

 1. Sprzedawca – Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-611), ul. Halszki 15/21 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000439908, NIP: 6793086843, REGON: 122718680
 2. Sklep – serwis internetowy Sprzedawcy działający pod adresem: https://www.hshs.pl/sklep/
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.hshs.pl/regulamin
 4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie
 5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Strony – łącznie Sprzedawca i Klient
 7. Produkt – oznacza produkt dostępny za pośrednictwem Sklepu (webinarium, szkolenie, e-book) w formie Treści cyfrowych
 8. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 9. Wykład online – zarejestrowany wykład poruszający tematykę opisaną w ofercie możliwy do odtworzenia w dowolnym momencie
 10. Webinarium – usługa internetowego seminarium o charakterze szkoleniowym realizowana przez Sprzedawcę odbywająca się w czasie rzeczywistym
 11. Szkolenie online – zarejestrowane webinarium możliwe do odtworzenia w dowolnym momencie
 12. Ebook – publikacja w postaci elektronicznej, przeznaczona do sprzedaży w Sklepie, jako treść cyfrowa, do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym
 13. Umowa sprzedaży – umowa między Klientem a Sprzedawcą, zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie

§2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 5 mbit/s,
  • urządzenie o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Klienta.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.

§3 Złożenie i realizacja zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia:
  • Klient zapoznaje się z opisem Produktu i kompletuje zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” pod danym Produktem
  • Po skompletowaniu całości zamówienia Klient klika przycisk „Przejdź do płatności” i składa zamówienie przesyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”
  • Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty, koszty dostawy oraz ewentualne dodatkowe koszty, które jest zobowiązany ponieść w związku z niniejszą Umową sprzedaży
  • Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU celem dokonania płatności za zamówienie
  • Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia
  • Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi szczegółowe informacje dotyczące realizacji Szkolenia wraz z linkiem do Szkolenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 4. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia dane do logowania do panelu Klienta na stronie hshs.pl umożliwiające dostęp do webinarium.
 5. Dostawa E-booka następuje wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

§4 Prawa własności intelektualnej

 1. Z chwilą dostarczenia Klientowi materiałów szkoleniowych Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z materiałów wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Klient nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów osobom trzecim ani też udzielania sublicencji.
 2. Klient nie jest uprawniony do nagrywania dźwięku i/lub obrazu przebiegu szkolenia bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§5 Płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 2. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Klient będzie poinformowany o innych kosztach przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Klient z płatności w tym terminie transakcja zostaje anulowana, a Umowa sprzedaży bezskuteczna.

§6 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Sklepu, wynikających z niezbędnych napraw wad/ awarii/ usterek lub tworzenia kopii zapasowych. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Klienta drogą mailową lub telefoniczną (zakładka Kontakt) podejmie wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Sklepu.
 2. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za wszelkie skutki związane z korzystaniem ze Sklepu w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności jego użytkowania, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek Sklepu.

§7 Reklamacje

 1. W przypadku ujawnienia się wad w produktach, oferowanych za pośrednictwem Sklepu, Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy składać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@hshs.pl.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać informację dotyczącą:
  • imienia, nazwiska i adresu e-mail użytego podczas rejestracji do Sklepu
  • nazwę Produktu, którego reklamacja dotyczy
  • opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Klienta
  • przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany.
 4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje dot. trybu i procedur rozstrzygania o sporów w tym trybie znajdują się na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
 5. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać w dowolnej formie na adres Sprzedawcy.
 3. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o którym mowa w §8 pkt 1 Regulaminu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie sprzedaży.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Klient podając dane osobowe, oświadcza że są one zgodne z prawdą.
 2. Każdy Klient ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać na adres biuro@hshs.pl
 3. Polityka prywatności oraz zasady korzystania przez Sprzedawcę z plików cookies zostały opisane na stronie https://hshs.pl/polityka-prywatnosci/
 4. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu lub Umowy sprzedaży, zasady przetwarzania danych osobowych Klientów wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez serwis PayU jego dane osobowe zostaną przekazane w sposób bezpieczny w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie hshs.pl/regulamin. Korzystanie przez Klienta z serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.